ACCESS DATA ROOM

EFICIÈNCIA

Tenim un caràcter emprenedor i ens agrada ser pioners. Estem en continu moviment i en la direcció adequada, l’eficiència en els nostres processos fomenten l’agilitat i la qualitat en els nostres serveis, oferint noves i innovadores idees, eines de treball efectives d’alt rendiment per a nosaltres i pels nostres clients. Ens mantenim a l’avantguarda en noves tecnologies, tot facilitant la comunicació interna entre els nostres professionals i l’externa amb els nostres clients, així com proveïdors i assessors, facilitant així la gestió dels projectes que realitzem.

Els objectius de l’àrea de I+D en eficiència són:
Millorar l’eficipencia energètica en totes les activitats, usos i actius de les empreses per mitjans sostenibles tècnica i econòmicament.
Establiment d’una cultura d’estalvi i d’eficiència energètica impulsant una conscienciació dins de l’organització.
Contribució a la consecució dels objectius i compromisos de la empresa a través de les accions per a la millora de la eficiència energètica.
Comunicació i divulgació en les organitzacions.
Un caràcter emprenedor i ens agrada ser pioners. Estem en continu moviment i en la direcció adequada, l’eficiència en els nostres processos fomenten l’agilitat i la qualitat en els nostres serveis, oferint noves i innovadores idees, eines de treball efectives d’alt rendiment per a nosaltres i als nostres clients. Ens mantenim a l’avantguarda en noves tecnologies, facilitant la comunicació interna entre els nostres professionals i la externa amb els nostres clients, així com proveïdors i assessors, facilitant així la gestió dels projectes que realitzem.

QUÈ DESENVOLUPEM:

Leadership in Energy and Environmental Design Urbans TBA →
Building Research Establishment EnvironmentalUrbans TBA→

Aportem el nostre coneixement als plans estratègics dels nostres clients. La implantació del Pla la realitzem en tres fases:

Anàlisi i diagnòstic de la situació actual: S’analitzen els objectius específics que es requereixen aconseguir, identificant les línies d’actuació per a aconseguir els objectius. Anàlisi energètic de la empresa. Benchmarking sectorial.

Desenvolupament del pla d’estalvi i eficiència energètica: Es fixen els objectius i les línies d’actuació, així com les eines que permeten impulsar, gestionar i comunicar l’aplicació de les mesures i els resultats obtinguts.

Elaboració del pla d’acció: Es defineixen les feines per avançar en la línia d’actuació del Pla Director i aconseguir els objectius marcats.

SOSTENIBILITAT

Ara tenim davant nostre una oportunitat d’aportar més al medi ambient, gràcies a la nostra implicació en la sostenibilitat. Els últims estudis de mercat han demostrat que els edificis són els responsables d’un 40% de les emissions de gas de la terra, el que contribueix al canvi climàtic. Els nostres experts en sostenibilitat treballaran juntament amb propietaris i usuaris per aconseguir entre tots que els nostres edificis siguin més “verds”, mes sostenibles i per tant, més baixos en costos. Aconseguim estalvi energètic, reducció de la emissió de gasos, estalvi de costos, responsabilitat social enfront al canvi climàtic, propiciant que els nostres clients ens identifiquin com a seriosos responsables socials enfront al canvi climàtic. A l’àrea d’ I+D realitzem diferents serveis de caràcter innovador relacionats amb la sostenibilitat.

QUÈ DESENVOLUPEM:

La quantificació de gasos d’efecte hivernacle d’un producte, servei o empresa, a través de la petjada de carboni, és l’inici per elaborar una estratègia de reducció d’emissions.

Objectius del Càlcul de la petjada de carboni

Conèixer la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que un producte, servei i organització emet a l’atmosfera.

Reduir els costs energètics.

Establir un Pla de Reducció d’emissions.

Compromís mediambiental de la organització.

Beneficis em Reducció d’Emissions.

Els beneficis que suposa el càlcul de la petjada de carboni per a una organització implica el primer pas per establir una estratègia de reducció d’emissions, per tant, una reducció en el consum energètic i en el costos econòmics.

Ajustar-se a iniciatives regulatòries d’altres països.

Requisit per part de clients i de l’administració dins la seva responsabilitat social corporativa i/o pla de compra verda.

Compliment amb requisits legals ambientals.

Avantatges competitives en el mercat nacional i internacional.

Consolidació de la imatge de la empresa.

Des de GrupTBA comptem amb diversos mitjans pel càlcul i la reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle:

Realitzem el càlcul de la petjada de carboni, a tots els seus nivells i amb diferents metodologies:

Organització: : GHG Protocol, ISO 14064. ISO 14069

Producte: : PAS 2050, ISO 14067

Ajudem en tot el procés del registre de càlcul de la petjada de carboni del Ministeri del Medi Ambient.

Desenvolupem inventaris i plans de seguiment d’emissions a empreses.

Monitoritzem el càlcul de la Petjada d’un esdeveniment a temps real.

Assessorem per a la Reducció de la Petjada de Carboni i elaborem Plans de Reducció d’Emissions.

Participem com assistents tècnics en la verificació del càlcul de la Petjada de Carboni.

La sostenibilitat, com a un dels pilars amb major pes en la responsabilitat d’una organització, disposa d’una gran varietat d’eines de caràcter ambiental per a enfortir i comunicar el seu compromís.

Objectius de la Sostenibilitat Energètica

Optimitzar i gestionar l’activitat en relació als aspectes ambientals que afecten directament i indirectament a l’empresa.

Establir indicadors que permeten conèixer el grau d’afecció al medi ambient de la organització.

Eines que permeten la comunicació tant interna com externa dels compromisos ambientals fixats.


Beneficis

Els beneficis de reforçar el valor de la sostenibilitat en una organització implica:

Complir requisits per part dels clients i de l’administració dins de la seva responsabilitat social corporativa i/o pla de compra verda.

Evitar possibles impactes negatius, que poden generar-se en un conflicte entre la conscienciació de la societat i de l’empresa.

Compliment de requisits legals, i anticipació a futures normatives.

Avantatges competitives al mercat nacional i internacional.

Consolidació de la imatge de l’empresa: diferenciació com a empresa responsable dins el sector.


SERVEIS D’AUDITORIA PER A SOSTENIBILITAT

Des de GrupTBA comptem amb diversos mitjans per a dur a terme eines de gran utilitat en la gestió sostenible de l’organització:

Realitzem el CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI I DE LA PETJADA HÍDRICA i la englobem en el CÀLCUL DE LA PETJADA AMBIENTAL tant a nivell de producte, servei i organització.

Assessorem per la reducció de les diferents petjades i elaborem PROJECTES D’ESTRATÈGIES DE SOSTENIBILITAT.

Avaluem les accions en matèria de sostenibilitat dutes a terme per l’organització i elaborem MEMÒRIES DE SOSTENIBILITAT com a sistema de comunicació i avaluació.

Participem com assistents tècnics en la verificació del compliment dels estàndards i normes establertes.

La protecció del medi ambient i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans són aspectes cada vegada més importants dins d’un municipi. Per això molts ajuntaments estan incorporant dins les seves actuacions la sostenibilitat municipal, aconseguint donar serveis eficients i compromesos.

OBJECTIUS

Els principals objectius de dur a terme actuacions de sostenibilitat en un municipi són:

Aconseguir una gestió responsable, arribant a ser un referent en l’administració municipal tant nacional com internacionalment.

Augmentar la qualitat de vida dels ciutadans, aconseguint reduir la contaminació al nucli urbà.

Establir programes de que permetin analitzar el compliment dels objectius a llarg termini.

Contribuir en el camí d’una societat més compromesa i sostenible.


BENEFICIS

Els beneficis de reforçar el valor de la sostenibilitat en un municipi implica:

Estalvis en els aspectes: econòmic, energètic i ambiental, per la conseqüent reducció d’emissions.

Compliment de requisits legals, i anticipació a futures normatives i iniciatives.

Una ciutadania més conscienciada, i conscient de l’alt valor que suposa viure en una localitat sostenible.

Comptar amb les últimes novetats en el mercat, a l’hora de reformar i gestionar de manera sostenible els diferents àmbits municipals.

QUÈ OFERIM:

Des de Grup TBA comptem amb diversos medis per a dur a terme eines de gran utilitat en la gestió sostenible de l’organització:

A més de participar en totes les actuacions del PACTE DELS ALCALDES, desenvolupem projectes d’AGENDA 21 LOCAL.

Donem valor afegit als Ajuntaments implantant i assessorant en la norma ISO 5001 de Sistemes de Gestió Energètica.

Realitzem AUDITORÍES ENERGÈTIQUES a edificis municipals i enllumenat públic i establim mesures de reducció , per aconseguir una , gestió sostenible municipal.

Analitzem les pautes de mobilitat més extenses del municipi, i tracem un Pla de Millores en Movilitat Urbana Sostenible (PMUS).

Aportem millores en sostenibilitat i eficiència energètica en diferents àrees per a facilitar el camí a la conversió en SMARTCITIES.

MANTENIMENT

Oferim serveis que cobreixen necessitats de control de qualitat de manteniment i auditories de nivells de Servei, projectes d’explotació tecnològica, auditories tècniques del pla de manteniment, redacció de plecs de condicions de contractació i tot allò necessari per a la correcta explotació de l’immoble. El nostre nivell d’exigència ens porta a estar sempre pendent de les necessitats durant tota la vida d’un edifici, perquè sabem que la imatge que pot oferir un edifici va molt lligada al manteniment que es realitza en aquest.

QUÈ DESENVOLUPEM:

L’elaboració d’una Auditoria Energètica per part de GrupTBA des d’un punt de vista d’explotació, descriu un ampli espectre d’estudis energètics en funció de les tasques realitzades:

Avaluació de l’estat general de les instal•lacions mitjançant inspecció tècnica, revisió de factures i consumidors principals. Obtenció d’un informe d’estat de les instal•lacions. Proposta de mesures i recomanacions d’estalvi d’energia.

Anàlisi de sistemes i instal•lacions amb major profunditat que un pre-diagnòstic. Campanya de mesures més extensa amb instrumentació elèctrica i tèrmica. Realització d’estimacions econòmiques d’inversió, estalvi i amortització.

SIMULACIÓ

Simulació tèrmica, energètica, en protecció contra incendis i evacuació de persones, serveis d’assessoria mediambiental, pioners en la certificació Leed i programa Green Building. Anàlisi i simulació de la limitació de la Demanda Energètica, així com la qualificació i certificació d’eficiència energètica d’edificis. Avui en dia la consecució dels objectius d’eficiència energètica s’aconsegueix gràcies a la simulació on caben modificacions en un edifici, canviant-lo d’escenari i obtenint una sèrie de resultats fiables, que serviran per a oferir un anàlisi de cada proposta tècnica que es desitgi implementar.

QUÈ OFERIM:


Les capacitats de simulació de DesignBuilder permeten dissenyar des d’avançades estratègies envolvents (hivernacles, ventilació natural, sombrejat, massa tèrmica, il•luminació natural, etc) fins a sistemes complexos de climatització (VAV, VRV, geotermia, control per CO₂, etc).

Energy Plus es un programa integral de simulació energètica d’edificis, permet la simulació dinàmica, multisistema i multizona. Es un dels motors de simulació més reconeguts internacionalment. Utilitzat, habitualment amb DesignBuilder.

Es un dels programes de simulació energètica d’edificis més populars que existeixen. Construït sobre un motor DOE 2. Pot ser utilitzat en totes les etapes de la construcció, des dels primers dissenys fins a les etapes finals.

FORMACIÓ I DIVULGACIÓ

Sabem que la cerca de l’excel•lència professional sempre ha estat sustentada partint de la base d’una bona formació dels nostres professionals en qualsevol índole dins l’extens món immobiliari. La nostra fi és sempre oferir la millor solució possible a les necessitats dels nostres clients, per això la formació contínua del nostre equip representa èxit en els nostres projectes.

QUÈ DESENVOLUPEM:

Conferències Actualitat →

Cursos e-learning

Divulgació UrbansTBA TBA facilities →

Amb l’objectiu de fomentar i divulgar l’eficiència energètica a la societat, a GrupTBA elaborem guies didàctiques dirigides a fomentar les bones pràctiques i la conscienciació energètica.
La finalitat d’aquestes guies és difondre les millors pràctiques i propostes de millora en matèria d’EE, que els hi permet adoptar les millors decisions als ciutadans i a responsables energètics de l’administració sobre la gestió eficient de l’energia i de les possibles actuacions a prendre per a aconseguir estalviar energia.
Dur l’eficiència energètica a tots els sectors de la nostra societat és una de les nostres prioritats, per això hem desenvolupat una didàctica pròpia de materials de divulgació i conscienciació energètica, amb l’objectiu de traslladar la nostra experiència en eficiència energètica a col•legis, instituts, centres municipals...

  • - Activitats dinàmiques de formació en divulgació de l’ús racional de l’energia.
  • - Elaboració de materials per a tasques d’educació energètica.
  • - Impartim cursos i plans de difusió d’auditoria energètica.
  • - Exposicions i tallers educatius sobre estalvi energètic.
  • - Articles divulgatius en medis de comunicació.
  • - Redacció de manuals d’eficiència.

2012 © GRUP TBA. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits Grup TBA és un grup empresarial neutre en carboni ajudant a mitigar i compensar las emissions dels seus clients.

   ATENCIÓ: Està navegant amb Internet Explorer 6. Aquest navegador està obsolet. És possible que la pàgina no es mostri correctament. Es recomana actualitzar el navegador.

AVÍS LEGAL

UrbansTBA S.L.P. és l'entitat titular d'aquesta pàgina web o portal del GRUP TBA.

L'accés al portal de "Grup TBA" i la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts al mateix comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des del portal de "Grup TBA".

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. "Grup TBA" es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aleshores.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. "Grup TBA" es reserva el dret a introduir modificacions o emetre parcialment o totalment els actuals continguts del portal de "Grup TBA" quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

"Grup TBA" compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la nostra activitat d'enginyeria i consultoria.

"Grup TBA" ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del portal de "Grup TBA" disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l'idioma i el portal escollits, així com altres característiques o preferències de navegació de l'usuari en la primera sessió. Aquestes "cookies" no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l'única funció és personalitzar la navegació de la forma abans expressada. Si ho desitja, pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions que figuren a les nostres Recomanacions de seguretat.

Propietat intel • lectual i industrial

El portal de "Grup TBA", les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel • lectual o industrial, dels quals "Grup TBA" o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes llicenciatàries.

"Grup TBA" no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del portal de "Grup TBA" quan la titularitat dels mateixos no correspongui a "Grup TBA" ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sanciona-ble per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel • lectual o industrial de "Grup TBA". En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de "Grup TBA" o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat en els casos en què expressament ho autoritzi "Grup TBA", establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de "Grup TBA" diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL http://www.gruptba.com, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de "Grup TBA" o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

"Grup TBA" no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal de "Grup TBA", que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

"Grup TBA" no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de "Grup TBA" mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de "Grup TBA" o qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de "Grup TBA", excepte autorització expressa d'aquesta última.

"Grup TBA" i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del portal de "Grup TBA" per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència, (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació, (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris, (v) infracció dels drets de propietat intel • lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il • lícita, (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la imatge de les persones, (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de "Grup TBA".

Ni "Grup TBA" ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de "Grup TBA", (ii) intromissions il • legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ja través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de "Grup TBA", (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l' ús de versions no actualitzades d'aquest.

Crèdits

Direcció d'art i disseny gràfic:
estudioidee

Programació:
Zoop Mobility Network Inc.